Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Sakrament ten udzielany jest osobom dojrzałym duchowo, które osiągnęły „wiek rozeznania” i same wyrażają chęć przyjęcia go. Zwyczajowo w Polsce jest udzielany w wieku młodzieńczym (obecnie w ostatniej klasie szkoły podstawowej). Przygotowania obejmują trzyletni okres, w czasie którego kandydaci poszerzają swój związek z Chrystusem i Jego Kościołem. Przygotowanie obejmuje zarówno życie sakramentalne (uczestnictwo w Eucharystii, spowiedź święta, nabożeństwa), formację intelektualną (wykłady i zajęcia) oraz duchową (celebracje liturgiczne, adoracje, czuwania).

Osoby, które z różnych powodów nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania mają taką możliwość podejmując przynajmniej roczne przygotowanie ustalane w indywidualnej formie z duszpasterzem.