Pogrzeb

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana”. Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.

Formalności związane z pogrzebem:

  1. zgłosić duszpasterzowi śmierć osoby i ustalić miejsce i czas pogrzebu

  2. przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie karty zgonu potwierdzonej przez Urząd Stanu Cywilnego

  3. przedstawić potwierdzenie przyjęcia sakramentów przed śmiercią przez zmarłą osobę

  4. ustalić warunki i miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym (patrz zakładka cmentarz)

  5. O ustalonym terminie pogrzebu należy powiadomić:
  • kościelnego, kontakt po lub przed każdą Mszą św.,
  • organistę, kontakt po lub przed każdą Mszą św.,
  • grabarza,
  • wybrany zakład pogrzebowy