Ślub

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżonkowie chrześcijańscy… we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę podtrzymują się wzajemnie… z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, aby zarezerwować termin ślubu i ustalić termin przedłożenia dokumentów:
  1. dowód osobisty,
  2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych” ze skutkami prawa cywilnego) (ważne 6 miesięcy),
  3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy),
  4. świadectwo bierzmowania,
  5. ostatnie świadectwo nauki religii lub indeks dokumentujący udział w katechizacji szkolnej (przynajmniej na poziomie szkoły średniej),
  6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i spotkaniach w poradni rodzinnej.

Świadkowie ślubu powinni mieć ukończone 18 lat. W dniu ślubu przed uroczystością są zobowiązani okazać dowód osobisty.

O ustalonym terminie ślubu należy powiadomić:

 • kościelnego, kontakt po lub przed każdą Mszą św. ,
 • organistę, kontakt po lub przed każdą Mszą św. wieczorną,
 • panią sprzątającą o ewentualnym terminie i czasie przygotowania kwiatów i wystroju kościoła, jeśli narzeczeni chcą to uczynić we własnym zakresie.